English  |   فارسی
یکشنبه 13 اسفند 1402
 
 
 
 

فیلتر

در كارخانجاتی كه از دستگاههای فیلتر پرس استفاده می شود كیفیت فیلترها از عوامل مهم در كاركرد و بازدهی این تجهیزات می باشد.با توجه به نیاز به تعوض فیلتر ها در فواصل زمانی معین،كیفیت فیلتر و افزایش فواصل زمانی تعویض فیلتر از عوامل بسیار مهم در بازدهی كارخانه خواهد بود.

شركت پارسنگ فن آور فیلترهای خود را از معتبر ترین شركتهای تولید كننده فیلتر در ایتالیا تهیه می نماید كه مورد تایید بسیاری از كارخانجات تولید كننده فیلتر پرس می باشند.